free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

big

big5

Login Form

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยาน พ.ศ.2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ทรงติดตามการดำเนินโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นคลังอาหารสำหรับนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ เป็นคลังอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง และเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ปัจจุบันมี 4 โครงการ 12 กิจกรรม 14 ฐานการเรียนรู้

รบเสดจ13ก.ย.61 1 800x532 รบเสดจ13ก.ย.61 7 800x532

รบเสดจ13ก.ย.61 20 800x532 รบเสดจ13ก.ย.61 28 800x532

รบเสดจ13ก.ย.61 36 800x532 รบเสดจ13ก.ย.61 39 800x532

รบเสดจ13ก.ย.61 50 800x532 รบเสดจ13ก.ย.61 55 800x532

รบเสดจ13ก.ย.61 64 800x532 รบเสดจ13ก.ย.61 69 800x532

รบเสดจ13ก.ย.61 91 800x532 รบเสดจ13ก.ย.61 106 800x532

1