free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

big

big5

Login Form

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2561 พลตรี กิตติพันธ์ ชูพิพัฒน์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก/ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ประธานในการประชุมส่วนราชการกส.ทบ.และส่วนราชการที่สนับสนุนงานโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเตรียมการรับเสด็จพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมกองบัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

ประชมรบเสดจ 27 3 ๑๘๐๓๒๗ 0003 ประชมรบเสดจ 27 3 ๑๘๐๓๒๗ 0015

สวนราชการ น.ย. 27 3 ๑๘๐๓๒๗ 0003 สวนราชการ น.ย. 27 3 ๑๘๐๓๒๗ 0011