free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

444

8888

Login Form

วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ.2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี จัดการฝึกอบรมการผลิตและขยายเชื้อเพื่อควบคุมโรคและศัตรูพืช ให้กับ หลักสูตรนายสิบอาวุโสทหารการสัตว์ รุ่นที่ 45 ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก

95694 95697