free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

444

8888

Login Form

กลุ่มเมนู

รบเสดจ13ก.ย.61 1 800x532สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามฯ

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ.2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมา โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นคลังอาหารสำหรับนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ เป็นคลังอาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์และเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ปัจจุบันมี 2 โครงการ 12 กิจกรรม 14 ฐานการเรียนรู้

พธตกบาตร 11 800x534              กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 พันเอก เฉลิมเกียรติ  ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ประธานในพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ พื้นที่โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก 

เวยนเทยน 26761 16 800x534                                      กิจกรรมเวียนเทียน

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 พันเอก เฉลิมเกียรติ ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ประธานในพิธีนำกำลังพล (นายทหารสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน ลูกจ้าง พนักงานราชการและพลทหาร) เวียนเทียนเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา ถวายเทียนเข้าพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดเขาน้อย ต.เขาน้อย อ.เมือง จ.นครนายก

ประดบยศ24761 36 800x534                                  พิธีประดับยศ

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2561 พันเอก เฉลิมเกียรติ ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวนจำนวน 4 นาย เนื่องจากได้รับยศที่สูงขึ้น ณ หน้ากองบัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

เฉลมพระเกยรต 5 800x534                           กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2561 พันเอก เฉลิมเกียรติ  ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ประธานในพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ได้ถวายราชสักการะ มอบกระบือให้เกษตรกร มอบลูกพันธุ์สัตว์ปีกให้กับเกษตรกรและมอบอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในโครงการตามแนวพระราชดำริฯ ณ อาคารเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

ทดสอบรางกาย 74 800x534          ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2561 ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2561 พันเอก เฉลิมเกียรติ  ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก นำกำลังพล (นายทหารสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน ลูกจ้าง พนักงานราชการ หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารการสัตว์และหลักสูตรสัตวรักษ์) สังกัดโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ณ อาคารเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

นนส. ไหวคร 28 6 61 35 800x534                                    พิธีไหว้ครู

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561 พันเอก เฉลิมเกียรติ  ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ประธานในพิธีไหว้ครูนักเรียนนายสิบ รุ่นที่ 21 (2/60) ณ อาคารเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

S 8171014533214 800x535                      อบรมศิลธรรมวัฒนธรรมทางทหาร

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 พันเอก เฉลิมเกียรติ  ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก นำกำลังพลโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เข้าร่วมอบรมศิลธรรมวัฒนธรรมทางทหารฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ณ อาคารเกษตรรวมใจฯ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

school

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

        โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เป็นหน่วยขึ้นตรงของกรมการสัตว์ทหารบกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๐๒ ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่  ๑๓๐/๒๘๑๗๕ ลง ๒๘ ธ.ค.๐๒ และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย ตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๒๐๖/๓๙ ลง ๑๕ พ.ย.๓๙ เรื่อง แก้อัตรากองทัพบก ๒๕๐๖ (ครั้งที่ ๑๗) จึงได้ยกเลิกคำสั่งกรมการสัตว์ทหารบก (เฉพาะ) ลับ ที่ ๑/๒๘ เรื่อง กำหนดอัตราและหน้าที่หน่วยงานในกรมการสัตว์ทหารบกที่ใช้อยู่เดิมเสียทั้งสิ้นและให้ใช้อัตรากำลังพล กรมการสัตว์ทหารบก อัตราเฉพาะกิจ หมายเลข ๓๔๐๐ ในที่นี้จะขอกล่าวถึงประวัติโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก พอสังเขป ดังนี้

             ปี ๒๔๕๓ กองทัพบกได้เริ่มจัดตั้งแผนกอัศวแพทย์ เป็นหน่วยขึ้นตรงอยู่กับกรมจเรทหารการสัตว์พาหนะทหารบก และการทหารม้า

             ปี ๒๔๕๓ พลตรีหม่อมเจ้า ทองฑีฆายุ  ทองใหญ่  ซึ่งจบการศึกษาวิชาสัตวแพทย์และวิชาการทหารม้าจากรัสเซีย ได้ขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนนายสิบอัศวแพทย์ทหารบก หลักสูตร ๑ ปี ในกรมจเรการสัตว์พาหนะทหารบกและการทหารม้า (ตั้งอยู่ใน ยศ.ทบ. ปัจจุบัน)

             ปี ๒๔๕๖ ได้ยกฐานะโรงเรียนนายสิบอัศวแพทย์ทหารบก เป็นโรงเรียนนายดาบอัศวแพทย์ทหารบกหลักสูตร ๕ ปี (ตั้งอยู่ที่ ม.พัน ๔ รอ.ปัจจุบัน) มี พลตรีหม่อมเจ้า ทองฑีฆายุ  ทองใหญ่ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งนับว่าเป็นก้าวแรกของโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

             ปี ๒๔๘๘ ย้ายโรงเรียนนายดาบอัศวแพทย์ทหารบก จากถนนเศรษฐ์ศิริ ไปอยู่ที่ถนนศรีอยุธยา ตำบลพญาไท กทม. (บริเวณโรงเรียนทหารเสนารักษ์ในปัจจุบัน)

             ปี ๒๔๙๕ กรมการสัตว์ทหารบกเป็นฝ่ายยุทธบริการ ขึ้นตรงต่อกองทัพบก

             ปี ๒๕๑๕ ย้ายโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก มาอยู่ที่บ้านต้นสำโรง  ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

            ปี ๒๕๔๙ ย้ายโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบกมาอยู่ที่ตำบลพรหมมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก มุ่งมั่นสู่มาตรฐานทางการศึกษา มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านสัตวรักษ์ การเกษตร และการใช้สัตว์ทางทหาร 

แผนทยทธศาสตร

ปณิธาน

โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ สร้างประโยชน์ให้กองทัพบก และประเทศชาติ 

คำขวัญ

คนดี คนเก่ง เพียบพร้อมคุณธรรม มีวินัย

พันธกิจ

             ๑. ผลิตและพัฒนาบุคลากรเหล่าทหารการสัตว์ให้มีความรู้ด้าน การสัตวรักษ์ การสัตวบาล  การเกษตรกรรมและการใช้สัตว์ทางทหาร

              ๒. ทำงานวิจัยด้านสัตวรักษ์ เกษตรและการใช้สัตว์ทางทหารรวมทั้งปรับปรุงหลักสูตร หลักนิยม ตำรา เหล่าทหารการสัตว์

              ๓. ให้การบริการทางวิชาการแก่หน่วยทหารในกองทัพบก และสังคม

              ๔. ดำเนินการโครงการเกษตรรวมใจตามพระราชดำริฯ

              ๕. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

              ๖. พัฒนาสถาบัน ให้มีศักยภาพ สู่ความเป็นสากล