free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก

VRD01

พลตรี กิตติพันธ์   ชูพิพัฒน์

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก

ผู้บังคับศูนย์การสุนัขทหาร

MDC01

พันเอก ถาวร  ร่วมสุข

ผู้บังคับศูนย์การสุนัขทหาร

Login Form

หน้าหลัก

S 28262412 S 28262410
S 28262409 S 28262408

เมื่อวันที่ 20 มี.ค.61 เวลา 0900-1030 ผบ.ศสท.กส.ทบ./ประธานที่ปรึกษากองทุนชุมชนทหาร ศสท.ฯ ได้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60) ณ สโมสรนายทหาร ศสท.ฯ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และนำเสนอการบริหารงานให้สมาชิกรับทราบ