free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก

VRD01

พลตรี กิตติพันธ์   ชูพิพัฒน์

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก

ผู้บังคับศูนย์การสุนัขทหาร

MDC01

พันเอก ถาวร  ร่วมสุข

ผู้บังคับศูนย์การสุนัขทหาร

Login Form

หน้าหลัก

DSC 0215 DSC 0216
DSC 0276 DSC 0231

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 60 คณะอาจารย์ และนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 20 คน เยี่ยมชมกิจการสุนัขทหารและศึกษาดูงาน ณ ศสท.กส.ทบ.