free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก

VRD01

พลตรี กิตติพันธ์   ชูพิพัฒน์

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก

ผู้บังคับศูนย์การสุนัขทหาร

MDC01

พันเอก ถาวร  ร่วมสุข

ผู้บังคับศูนย์การสุนัขทหาร

Login Form

หน้าหลัก

ประชาสัมพันธ์ จัดประมูลขายทอดตลาด สุนัขที่ปลดประจำการ

1. สุนัขทหารที่เข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ เป็นกลุ่มสุนัขที่เกิดจากแผนการผลิตของหน่วยในแต่ละปี ให้มีจำนวนมากที่เพียงพอสำหรับการคัดเลือก ตามขั้นตอนการผลิตสุนัขเตรียมฝึกให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น สุนัขกลุ่มนี้ต้องผ่านการคัดเลือกและประเมินผลการฝึกตามหลักสูตร puppy training program ก่อน เพื่อให้ได้สุนัขที่มีคุณลักษณะสามารถเข้ารับการฝึกในหลักสูตร ผู้บังคับสุนัขทหาร ของโรงเรียนสุนัขทหาร ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก ตามความต้องการของ กองทัพบก และเหล่าทัพได้ ดังนั้นจึงมีสุนัขจำนวนหนึ่งที่ไม่ผ่านการคัดเลือก แต่บุคคลทั่วไปที่รักสุนัขสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ เช่น การเลี้ยงเป็นเพื่อน หรือ เฝ้าบ้าน เพื่อลดภาระการเลี้ยงดูของหน่วยในเรื่อง อาหาร ยารักษาโรค และโรงเรือนที่อยู่อาศัย

2. รายได้ที่เกิดขึ้นจากการประมูล หน่วยจะปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย บัญชีเงินผลพลอยได้ (ค่าขายสุนัข) โดยดำเนินการนำเงินรายได้ดังกล่าวฝากเข้าบัญชี และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนากิจการสุนัขทหารของหน่วยได้ ทั้งนี้หน่วยจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของกองทัพบก ว่าด้วยการใช้จ่ายบัญชีเงินที่ได้รับในลักษณะผลพลอยได้จากการปฏิบัติอำนาจหน้าที่

3. สำหรับคำว่า ประมูลการขายทอดตลาด เป็นศัพท์ทางราชการ ซึ่งเป็นระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยกิจการสัตว์ทางทหาร พ.ศ. 2547 เป็นวิธีการที่ถูกต้อง และสำหรับคำว่าสุนัขปลดประจำการ ก็เช่นเดียวกัน ไม่ได้หมายความไว้เฉพาะสุนัขทหาร ที่ใช้งานทางราชการทหารจนครบกำหนดอายุ และปลดออกจากประจำการเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงสุนัขที่ไม่ได้ถูกคัดเลือกเข้าฝึกตามหลักสูตร ผู้บังคับสุนัขทหาร โรงเรียนสุนัขทหาร ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก ดังนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ ดำเนินการจำหน่ายสัตว์ทางทหารออกจากบัญชีคุม และปลดออกจากประจำการเป็นขั้นตอนการปฏิบัติก่อนที่จะมีการดำเนินการประมูลการขายทอดตลาด และการประมูลสุนัขในครั้งนี้จะไม่มีกลุ่มสุนัขที่ผ่านการปฏิบัติงานรับใช้ประเทศชาติแต่อย่างใด

dog2508