Get Adobe Flash player

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก

VRD01

พลตรี กิตติพันธ์   ชูพิพัฒน์

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก

ผู้บังคับศูนย์การสุนัขทหาร

MDC01

พันเอก ถาวร  ร่วมสุข

ผู้บังคับศูนย์การสุนัขทหาร

Login Form

พันธกิจของศูนย์การสุนัขทหาร

๑. ผลิตสุนัขทหาร สนับสนุนเหล่าทัพ และ ตชด.

๒.ให้การฝึกศึกษาผู้บังคับสุนัขทหาร และ สุนัขทหารในหน้าที่ต่างๆที่ทาง ราชการกำหนด

๓. วิจัย พัฒนา จัดทำตำราคู่มือแบบฝึกต่างๆที่เกี่ยวกับสุนัขใช้งานและควบคุมมาตรฐานการฝึก

๔. บริการสายการสัตวรักษ์ สุนัข และ การรักษาพยาบาล

๕. บริการและช่วยเหลือสังคม