Get Adobe Flash player

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก

VRD01

พลตรี กิตติพันธ์   ชูพิพัฒน์

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก

ผู้บังคับศูนย์การสุนัขทหาร

MDC01

พันเอก ถาวร  ร่วมสุข

ผู้บังคับศูนย์การสุนัขทหาร

Login Form

ประวัติการก่อตั้งศูนย์การสุนัขทหาร

ความเป็นมา

                        จากการปฎิบัติงานของหน่วยสุนัขทหารสหรัฐอเมริกา   ที่นำเอาสุนัขทหารมาใช้ในสงครามเวียดนาม เมื่อประมาณปีพุทธศักราช  ๒๕๐๘  รวมถึงหน่วยสุนัขทหารของสหรัฐอเมริกา ที่ปฎิบัติงานในฐานบินต่างๆ หลายแห่งในประเทศไทย  เช่น  ที่ฐานบินจังหวัดอุบลราชธานี  สุนัขยาม  ชื่อ โจดี้ ได้ประกอบวีรกรรมดีเด่นในการเตือนภัยและต่อสู้กับหน่วยวินาศกรรมอย่างห้าวหาญ จนได้รับเหรียญกล้าหาญ  เพอร์เพิ้ล ฮาร์ท

                        กิจการสุนัขทหารในกองทัพไทย   เริ่มต้นเมื่อปีพุทธศักราช   ๒๕๑๑ จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ที่จะนำขีดความสามารถของสุนัข ในส่วนของประสาทสัมผัสพิเศษ ที่ดีกว่ามนุษย์มาช่วยลดการสูญเสียของฝ่ายเราจากการสู้รบ มีกองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้รับสนองพระราชดำริ  ทำให้เกิดโครงการสุนัขทางทหารตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๑    โดย พลอากาศเอก  ทวี จุลละทรัพย์ เสนาธิการทหาร ได้มอบ หมายให้กองบัญชาการทหารสูงสุดส่วนหน้า รับผิดชอบเรื่องสุนัขทหารในขั้นต้นแล้วมอบหมายให้กรมยุทธการทหาร  รับเรื่องสุนัขทหารไปดำเนินการ  โดยให้  นาวาเอก เสนาะ สมิตะเกษตริน  ทำหน้าที่นายทหารโครงการสุนัขทางทหาร ซึ่งดำเนินงานโครงการแบ่งออกเป็น  ๒  ขั้นตอน ใช้เวลาภายใน  ๕  ปี  โดยเริ่ม ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๑๑  และสิ้นสุดโครงการ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๑๕ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดลอง การผลิต การฝึก และการใช้งานสุนัขทหารในสถานการณ์จริงและเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยสุนัขทหารขึ้นในกองทัพไทย ให้มีขีดความสามารถในการสนับสนุนสุนัขใช้งานหน้าที่ต่างๆ เป็นส่วนรวมให้กับ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

                เมื่อโครงการ ฯ ประสบผลสำเร็จ พระองค์ท่านได้พระราชทานเข็มสุนัขสงครามให้ ผู้บังคับสุนัขทหาร และผู้รับสนองพระราชดำริ ที่ตำหนักภูพิงศ์ราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อ ๒๗ มีนาคม  ๒๕๑๓ และพระราชทานให้ ผู้บังคับสุนัขทหารที่สำเร็จการฝึก และการตรวจสอบชุดสุนัขทหารตรวจค้นทุ่นระเบิด รวมทั้ง ผู้บังคับบัญชาในหน่วยโครงการสุนัขทางทหาร เมื่อ  ๑๐ มิถุนายน ๒๕๑๕  ที่ อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

                        หลังจากการดำเนินงานตามกำหนดการ โครงการสุนัขทหารได้สิ้นสุดลงพร้อมกับขออนุมัติปิดโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว กระทรวงกลาโหม ได้อนุมัติให้จัดตั้ง และใช้อัตราของศูนย์การสุนัขทหารเป็นการถาวร  เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๑๖ โดยให้ขึ้นตรงตามสายงานปกติ ในฐานะเป็นหน่วยในสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด มีหน่วยขึ้นตรงรวม ๖ หน่วย และมีอัตรากำลังพลรวมทั้งสิ้น ๗๖๓ นาย โดยมี พันเอก พะโยม     เจตะสานนท์  เป็น  ผู้บังคับศูนย์การสุนัขทหารท่านแรก

                        เมื่อวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๒๘  กองบัญชาการทหารสูงสุด  ได้โอนหน่วยศูนย์การสุนัขทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด ไปขึ้นการบังคับบัญชาและเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกรมการสัตว์ทหารบก โดยใช้อัตราเฉพาะกิจหมายเลข ๓๔๓๐ และต่อมาเมื่อ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๙ กรมการสัตว์ทหารบกได้มีการปรับอัตราเฉพาะกิจ  ให้ศูนย์การสุนัขทหาร  กรมการสัตว์ทหารบก   ใช้อัตราเฉพาะกิจหมายเลข ๓๔๐๐ ของกรมการสัตว์ทหารบกจนถึงปัจจุบัน โดยมี พันเอก ศุภพงศ์    อุบลศรี เป็นผู้บังคับศูนย์การสุนัขทหารท่านปัจจุบัน

                        เมื่อครั้งเริ่มต้นของโครงการสุนัขทหาร   สหรัฐอเมริกาได้ส่งมอบสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอด ให้กับกองบัญชาการทหารสูงสุดส่วนหน้า รวม ๓ ชุด จำนวน ๑๗ ตัว แบ่งเป็นเพศ ผู้ ๒ ตัว และเพศเมีย ๑๕ ตัว เพื่อใช้ในการผลิตลูกสุนัขให้กับโครงการ

                        เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๑๑ พลโท เกรียงศักดิ์   ชมะนันทน์   รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุดส่วนหน้า พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ ตลอดจนผู้แทนจากกรมการสัตว์ทหารบก รวมทั้งผู้แทนจากกองทัพบกสหรัฐอเมริกา ได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่ป่าของกองทัพบก ซึ่งแผนกเสบียงสัตว์ที่ ๑ กรมการสัตว์ทหารบก รับผิดชอบดูแล และได้ตกลงใจเลือกพื้นที่บริเวณ หมู่บ้านแก่งหีบ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ ๑๐๐ ไร่ เป็นที่จัดตั้งหน่วยสุนัขทางทหารที่ถาวรของกองบัญชาการทหารสูงสุด ส่วนงานก่อสร้างหน่วยได้เริ่มขึ้นเมื่อปลายปีงบประมาณ ๒๕๑๑

 

                        เมื่อวันที่ ๑๒ และวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๑๒ โครงการสุนัขทหาร ได้ย้ายหน่วยจากที่ตั้งชั่วคราวที่คอกสุนัขของกองกำกับการสุนัขตำรวจบางเขน กรุงเทพมหานครไปเข้าที่ตั้งหน่วยถาวร ณ บริเวณหมู่บ้านแก่งหีบ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยกำลังพลทั้งสิ้น ๓๐ นาย และสุนัข จำนวน ๙ ตัว