Get Adobe Flash player

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก

VRD01

พลตรี กิตติพันธ์   ชูพิพัฒน์

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก

ผู้บังคับศูนย์การสุนัขทหาร

MDC01

พันเอก ถาวร  ร่วมสุข

ผู้บังคับศูนย์การสุนัขทหาร

Login Form

          ศูนย์การสุนัขทหาร   เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ  กรมการสัตว์ทหารบก  และมีหน่วยขึ้นตรง  รวม ๖ หน่วย  ดังนี้ คือ  กองบังคับการ , โรงเรียนสุนัขทหาร , แผนกผสมพันธุ์ โรงพยาบาลสุนัขทหาร,  แผนกบริการ และแผนกพยาบาล

 

 

45

กองบังคับการ 

            พิจารณา เสนอแนะ วางแผน ประสานงาน กำกับการเกี่ยวกับสุนัขใช้งานราชการทหารรวมทั้งดำเนินการในเรื่อง  การธุรการ  การสารบรรณ  การรักษาความปลอดภัย  การเงิน  การสถิติ และการทะเบียนประวัติของหน่วย

 

48

 

 โรงเรียนสุนัขทหาร 

            ดำเนินการเกี่ยวกับสุนัขใช้งานทางทหาร

            วิจัย พัฒนา ทดสอบ ประเมินผลและจัดทำตำราคู่มือแบบฝึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุนัขใช้งานทางทหาร  การสัตวรักษ์(สุนัข)   การสัตวบาล(สุนัข)   ครูฝึกผู้บังคับสุนัขทหาร  เจ้าหน้าที่แกะรอยและผู้บังคับสุนัขทหารขนาดเล็ก

            ให้การฝึกศึกษาแก่กำลังพลของกองทัพบกและส่วนราชการอื่นตามที่ได้รับมอบ

52

 

แผนกผสมพันธุ์

            ผลิตสุนัขเพื่อนำไปฝึกเป็นสุนัขใช้งานทางทหารตามจำนวนและคุณภาพที่กำหนด

            คัดสุนัขที่ผลิตได้  เพื่อนำมาใช้เป็นสุนัขผสมพันธุ์

            จัดตั้งสุนัขสายเลือดพันธุ์หลัก ให้มีคุณลักษณะประจำพันธุ์สูงขึ้นต่องานทางทหารและทนทานต่อสภาพท้องถิ่น

 

 

59

โรงพยาบาลสุนัขทหาร

            ดำเนินงานด้านการรักษาพยาบาลสุนัข การสัตวบาล การสุขาภิบาล และการเวชกรรมป้องกันเป็นส่วนรวม ให้แก่สุนัขใช้งานทางทหาร หรือเมื่อได้รับการร้องขอ

            วินิจฉัย และ ชันสูตรโรคในสุนัขด้วยการปฎิบัติการทางพยาธิวิทยาและรังสีวิทยา

            ดำเนินการด้านการส่งกำลังบำรุง ยาและเวชภัณฑ์ สำหรับสุนัขใช้งานทางทหาร

 

 

63

แผนกบริการ

ส่งกำลังและซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์เกี่ยวกับสุนัขใช้งานตามที่กำหนด

บริการขนส่งทางธุรการเป็นส่วนรวมภายในศูนย์การสุนัขทหาร

ดำเนินงานด้านพลาธิการและยุทธโยธาของศูนย์การสุนัขทหาร

 

 

67

แผนกพยาบาล

            รักษาพยาบาล การเวชกรรมป้องกัน และการสุขาภิบาลให้กับข้าราชการ และครอบครัวในศูนย์การสุนัขทหาร