Get Adobe Flash player

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก

VRD01

พลตรี กิตติพันธ์   ชูพิพัฒน์

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก

ผู้บังคับศูนย์การสุนัขทหาร

MDC01

พันเอก ถาวร  ร่วมสุข

ผู้บังคับศูนย์การสุนัขทหาร

Login Form

ภารกิจ

                                ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ การผลิตการฝึก และการใช้สุนัขทางราชการทหาร ตามนโยบายที่ได้รับมอบ

 

ขีดความสามารถหลักของศูนย์การสุนัขทหาร

๑.    ผลิตลูกสุนัขเพื่อใช้ในงานทางทหาร ได้ปีละ ๑๘๐ ตัว และสามารถเพื่อเติม

กรณีจำเป็นและเร่งด่วนได้ ๓๐ %

๒.  ฝึกชุดสุนัขใช้งานในหน้าที่ต่างๆ รวมกันได้คราวละ ๖๐ ถึง ๗๐ ชุด

๓.   ฝึกเจ้าหน้าที่แกะรอยได้ครั้งละ ๑๕ นาย

                         ๔. ฝึกทบทวนเพื่อฟื้นฟูขีดความสามารถของสุนัขใช้งานทุกหน้าที่ได้พร้อมกันครั้งละ ๔๐ ชุด

                       ๕. สนับสนุนการบริการสายสัตวรักษ์ ขั้นที่ ๔ เป็นส่วนรวมให้กับสุนัขทหารในสังกัด  กองทัพบก  กองทัพเรือ  กองทัพอากาศ  และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนตลอดจนส่วนราชการอื่นที่ได้รับสุนัขใช้งาน  จากศูนย์การสุนัขทหาร

                                  

ยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงาน

                   ศูนย์การสุนัขทหารมียุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานอยู่ ๕ ประเด็น ดังนี้ คือ การบริหารจัดการ การส่งกำลังบำรุง การฝึกศึกษา ความเป็นผู้นำในกิจการสุนัขทหาร และการพึ่งพาตนเองด้านการส่งกำลังบำรุง

การบริหารจัดการ พัฒนาองค์กร โดยการจัดองค์กรที่เหมาะสมทันสมัย สร้างวัฒนธรรมองค์กรค่านิยมและจิตสำนึกในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยการกระจายอำนาจการตัดสินใจ การปรับปรุงระเบียบและคำสั่ง รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาฐานข้อมูล มีการกำกับดูแลตามขั้นตอนให้เกิดความรวดเร็วคล่องตัวในการทำงานอย่างมีคุณภาพ มีการพัฒนาระบบงบประมาณให้คุ้มค่าประหยัดแบบบูรณาการ และบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีความอ่อนตัวต่อภารกิจ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการทำงาน

การส่งกำลังบำรุง พัฒนาองค์กรโดยการกำหนดความต้องการในการผลิตสุนัขตามแผนการผลิตอย่างมีคุณภาพ มีการจัดชุดตรวจเยี่ยมสายสัตวรักษ์อย่างทั่วถึง และมีการพัฒนาระบบตรวจสอบความต้องการโดยการควบคุมทางบัญชีและการควบคุมทางการส่งกำลังบำรุงอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการส่งกำลังบำรุงอย่างต่อเนื่องตามความจำเป็นที่แท้จริงของหน่วยใช้

การฝึกศึกษา พัฒนาองค์กรโดยการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดตั้งองค์กรทางการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาระบบการฝึกศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยการร่วมมือกับต่างประเทศในการวิจัยพัฒนาหลักนิยมและยุทโธปกรณ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการฝึกสุนัขใช้งานอย่างพอเพียงทันกับสถานการณ์ และการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

ความเป็นผู้นำในกิจการสุนัขทหาร พัฒนาองค์กรโดยการสัมนาทางวิชาการ ในด้านการพัฒนาสายพันธุ์ การฝึกและการใช้งานสุนัขทหาร และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยการจัดชุดตรวจสอบและประเมินผลสุนัขทหาร มีการพัฒนาสายพันธุ์สุนัขใช้งานทางทหารให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และการประยุกต์การฝึกศึกษาผนวกกับเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ เพื่อประสิทธิผลในการยอมรับความสามารถของชุดสุนัขทหาร

 การพึ่งพาตนเองด้านการส่งกำลังบำรุง พัฒนาองค์กรโดยการใช้เงินผลพลอยได้ในการจัดหาสุนัขพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และสิ่งอุปกรณ์เกี่ยวกับสุนัขอย่างพอเพียง มีการบูรณาการณ์ระบบงบประมาณ โดยการเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ทันสมัยตามวงรอบและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพิจารณาในการคัดเลือกสุนัขและสิ่งอุปกรณ์เกี่ยวกับสุนัขตามหลักวิชาการ และมีการกำหนดคุณลักษณะที่เหมาะสมและทันสมัยรองรับ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการดำรงภารกิจต่อเนื่องตรงตามเป้าประสงค์ในภาวะงบประมาณจำกัด