Get Adobe Flash player

พลตรี กิตติพันธ์   ชูพิพัฒน์

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก 

กรมบัญชีกลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลสินทรัพย์ สาย กส.

สถิติผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม วันนี้ 69

ผู้เยี่ยมชม วานนี้ 53

ผู้เยี่ยมชม สัปดาห์นี้ 69

ผู้เยี่ยมชม เดือนนี้ 1162

ผู้เยี่ยมชม ทั้งหมด 255242

สืบค้นหาข้อมูล

ภารกิจและหน้าที่

“ หน้าที่และความรับผิดชอบ กรมการสัตว์ทหารบก”

1. วางแผน อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการ ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการผลิต จัดหา ส่งกำลัง ซ่อมบำรุง บริการ สุขาภิบาล เวชกรรมป้องกัน รักษาพยาบาล บำรุงรักษา และผสมพันธุ์สัตว์ การเสบียงสัตว์ สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารด้วยการใช้สัตว์ และการเกษตรของกองทัพบก
2.  กำหนดหลักนิยมและทำตำรา ตลอดทั้งการฝึกและศึกษา ทั้งนี้เกี่ยวกับกิจการและสิ่งอุปกรณ์ของเหล่าทหารการสัตว์   มี เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 

การแบ่งมอบ  กรมการสัตว์ทหารบก เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ระดับกรมฝ่ายยุทธบริการ 

“ ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ  ”

1. เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับ  การกำหนดความต้องการ การผลิต การจัดหา การส่งกำลังบำรุง การบริการสิ่งอุปกรณ์สายการสัตว์  การสุขาภิบาล เวชกรรมป้องกัน การรักษาพยาบาล การบำรุงและผสมพันธุ์สัตว์ การเสบียงสัตว์ สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารด้วยการใช้สัตว์ และการเกษตรของกองทัพบก
2.เสนอแนะและให้คำแนะนำทางวิชาการเกี่ยวกับกิจการสายการสัตว์
3.วิจัย พัฒนา กำหนดหลักนิยม จัดทำตำราและคู่มือเกี่ยวกับวิทยาการและสิ่งอุปกรณ์ สายการสัตว์
4.ดำเนินการ จัดหา ผลิตและซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายการสัตว์ ตลอดจนการผลิตสัตว์เพื่อสนับสนุนหน่วยใช้ของกองทัพบก
5.ดำเนินการผลิตพืชอาหารสัตว์และเกษตรกรรม สนับสนุนหน่วยใช้ของกองทัพบกตามที่ได้รับมอบ
6.วางแผน อำนวยการ เกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร แนวสอน และดำเนินการฝึกศึกษากำลังพลเหล่าทหารการสัตว์ และเหล่าทหารอื่นตามที่ได้รับมอบ
7.บริการด้านวิชาการทางการเกษตรและสัตวแพทย์ให้แก่หน่วยต่างๆ ในกองทัพบกตามที่ได้รับมอบ
8.ปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหาร ตามที่กองทัพบกแบ่งมอบให้

“ที่ตั้งหน่วย” : ค่ายทองฑีฆายุ  94 หมู่ 3 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-3425-4517 , 0-3427-1153-5