Get Adobe Flash player

jkkk61

kkk61

 

 

 

Login Form

 
2  

logo1

วิสัยทัศน์ (VISION)

 

       เป็นผู้นำด้านการผลิตสัตว์ทางทหาร,ผลิตพืชอาหารสัตว์ ใช้สำหรับในราชการ ที่มีคุณภาพ และปริมาณตรงกับความต้องการของหน่วยใช้ รวมถึงการปฏิบัติงานได้ทุกภารกิจตามที่ กส.ทบ. มอบหมาย