Get Adobe Flash player

jkkk61

kkk61

 

 

 

Login Form

 
2  

 logo1

 

ประวัติหน่วย

ในปี พ.ศ.2482 กองทัพบกขาดแคลนม้าที่จะใช้ในราชการทหาร จึงมีนโยบายจัดทำโครงการขยายพันธุ์ม้าขึ้น โดยกองทัพบกได้มาสำรวจพื้นที่ใน จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าที่ อ.แม่ริม  มีพื้นที่เหมาะสมสำหรับการขยายพันธุ์ม้า จึงได้จัดตั้งกองผสมม้า ชื่อว่า “ กองผสมม้าเชียงใหม่ “ ขึ้นในปี  พ.ศ. 2482 โดยมี ร.อ.ขุนโต  มรารักษ์  (ไตรเดช  ปั้นตระกูล) เป็นผู้บังคับกองในปี  พ.ศ.2483       

ในปี พ.ศ. 2493  กองผสมม้า ได้ลดสถานะของกองผสมม้า เป็น กองสถานีพ่อม้าและในปี

ในปี พ.ศ. 2495   เลื่อนฐานะขึ้นเป็น แผนกผสมสัตว์ที่ 2 ขึ้นกับกองการผสมสัตว์ ต่อมา

ในปี พ.ศ.2528    แผนกผสมสัตว์ที่ 2 ถูกยุบและถอนอัตรา และปรับการจัดเป็น

กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก จนมาถึงปัจจุบัน