free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

vet000

พลตรี  กิตติพันธ์   ชูพิพัฒน์

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก 

 11111

พันเอก  วิสูตร   เอี่ยมเรือง

ผู้อำนวยการ กองการสัตว์

และเกษตรกรรมที่ ๒ 

กรมการสัตว์ทหารบก 

Login Form

"โครงการช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณภัย
ด้วยการใช้รถเกี่ยวนวดข้าวและรถยนต์บรรทุกพืชผลทางการเกษตร"

20412

วันที่  4 - 21 มกราคม 2561 กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่่ 2 กรมการสัตว์ทหารบก ดำเนินการให้บริการ รถเกี่ยวนวดข้าวพร้อมรถยนต์บรรทุกพืชผลทางเกษตรก แก่ประชาชน เกษตรกร อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา จำนวน 8  ราย  รวมพื้นที่ดำเนินการ 79 ไร่   

 

4329414170432922921