Get Adobe Flash player


001

พลตรี กิตติพันธ์  ชูพิพัฒน์

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก

ผอก11

พันเอก อำนาจ จังพานิช

ผู้อำนวยการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๑

กรมการสัตว์ทหารบก

Login Form

โลโก

หนากองประวัติความเป็นมาของหน่วย

      กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๑ มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานเกือบร้อยปี โดยจัดตั้งหน่วยขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๕๙ ที่บริเวณพุคา (เขาปะกง) เดิมมีชื่อว่า “ที่ทำการผสมสัตว์เขาปะกง” มีร้อยเอกงิ้ว อุทยานวันทน (ร้อยเอกหลวงแก้ว กำแหง) เป็นผู้บังคับหน่วย ท่านแรก มีภารกิจในการผลิตเสบียงสัตว์และผสมพันธุ์สัตว์ ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงชื่อและสังกัดหน่วยไปตามยุคสมัย จนถึงปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ กองทัพบกได้ปรับปรุงแก้ไขอัตราเฉพาะกิจ หมายเลข ๓๔๐๐ กรมการสัตว์ทหารบก กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๑ ได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงภารกิจและการจัดใหม่ ตามคำสั่งกรมการสัตว์ทหารบก ลับ (เฉพาะ) ที่ ๑๖/๔๙ ลง ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เรื่อง กำหนดหน้าที่และอัตรากำลังพล กรมการสัตว์ทหารบก

      ปัจจุบันมีที่ตั้งปกติถาวรอยู่ที่ เลขที่ ๕๗ หมู่ ๕ ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ห่างจาก กรุงเทพฯ ประมาณ ๑๒๙ กิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ๓๗๐/๒๔๙๘ ลง ๒๙ กันยายน ๒๔๙๘ จำนวน ๔๙,๘๖๓ ไร่ ๓ งาน ๖๗ ตารางวา

      วันสถาปนาหน่วย : วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ของทุกปี

หนากอง 2