ประกาศผู้ที่ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖)