ภารกิจ

ดำเนินการส่งกำลังบำรุง สิ่งอุปกรณ์สายการสัตว์แก่หน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกและหน่วยขึ้นตรงของ กรมการสัตว์ทหารบก ในฐานะกรมฝ่ายยุทธบริการกำหนดหลักนิยม และจัดทำตำรา ตลอดทั้งการฝึก ศึกษาเกี่ยวกับกิจการและสิ่งอุปกรณ์ของเหล่าทหารการสัตว์ ในฐานะหัวหน้าเหล่าสายวิทยาการสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารด้วยการใช้สัตว์ทางทหารแก่กองทัพบก ในฐานะหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก