จก.กส.ทบ.

๑.พลตรี ไตรเดช ปั้นตระกูล

(๒๔๙๔ - ๒๕๐๒)

๒.พลตรี สง่า   วิลัยทอง

(๒๔๙๔ - ๒๕๐๒)

๓.พลตรี ประดุจ โชติประศาสน์อินทาระ

(๒๕๐๒ - ๒๕๑๗)

๔.พลตรี พนัศ  เกษแม่นกิจ

(๒๕๑๗ - ๒๕๒๐)

๕.พลตรี จิระศักดิ์  ภูมิจิตร

(๒๕๒๐ - ๒๕๒๓)

๖.พลตรี ประสาท  จิเนาราวัต 

 (๒๕๒๓ - ๒๕๒๗)

๗.พลตรี บรรยง  วัชรโยธิน

(๒๕๒๗ - ๒๕๒๙)

๘.พลตรี ทศพร  ทรงสุวรรณ

( ๒๕๒๙ - ๒๕๓๑ )

๙.พลตรี เสถียร  ศิลปสมศักดิ์ 

(๒๕๒๑ - ๒๕๓๔)

๑๐.พลตรี สุภาพ  ภัทรนาวิก

(๒๕๓๔ - ๒๕๓๗)

๑๑.พลตรี สมชาติ  อนันตพงษ์ 

(๒๕๓๗ - ๒๕๓๘)

๑๒.พลตรี วิชัย   ดิษเสถียร

(๒๕๓๘ - ๒๕๔๒)

๑๓.พลตรี ณรงค์   นิลวาศ

(๒๕๔๒ - ๒๕๔๓)

๑๔.พลตรี วิรัช  รัชตะวรรณ 

(๒๕๔๓ - ๒๕๔๔)

๑๕.พลตรี ถวัลย์  ส่อสืบ

(๒๕๔๔ - ๒๕๔๗)

๑๖.พลตรี รุ่งโรจน์  จำรัสโรมรัน

(๒๕๔๗ - ๒๕๔๗)

๑๗.พลตรี บุญสร้าง  มานะธรรม

(๒๕๔๗ - ๒๕๕๑)

๑๘.พลตรี บุญสันติ  แสนสวัสดิ์

(๒๕๕๑ - ๒๕๕๕) 

๑๙.พลตรี นันทพล จำรัสโรมรัน 

(๒๕๕๕ - ๒๕๕๖)

๒๐.พลตรี ชาติชาย  อ่อนน่วม

(๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)

๒๑.พลตรี วีระพันธ์  สมัครการ

(๒๕๕๘ - ๒๕๕๙)

๒๒.พลตรี กิตติพันธ์  ชูพิพัฒน์

(๒๕๕๙ - ๒๕๖๒)

๒๓.พลตรี วิชัย  ธารีฉัตร 

(๒๕๖๓ - ๒๕๖๔)

๒๔.พลตรี พนาเวศ  จันทรังษี 

(๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)