วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์ โรจนเสน เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เป็นประธาน พิธีมอบเครื่องหมายแสดงขีดความสามารถการใช้งานสุนัขทหารกิตติมศักดิ์ และใบประกาศนียบัตร

ให้แก่ผู้ที่ประกอบคุณงามความดีและทำคุณประโยชน์สนับสนุนกิจการสุนัขทหาร ของกรมการสัตว์ทหารบก ณ กองบัญชาการกรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม