วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พันเอก ศักดาเดช  ประเสริฐศรี รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก ให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก และคณะ

ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบความคืบหน้าและปัญหาข้อขัดข้องการจัดทำหลักนิยม การจัดพิมพ์สรรพตำรา การแปลตำราต่างประเทศ และในโอกาสเดียวกันนี้คณะได้เข้าพบ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และรับมอบของที่ระลึก ณ กองบัญชาการกรมการสัตว์ทหารบก  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม